Menu

VšĮ Ignalinos atominės elektrinės regiono verslo ir turizmo informacijos centro tikslai ir misija

Įstaigos veiklos tikslai:
 1. teikiant viešąsias paslaugas verslui, skatinti naujų įmonių kūrimąsi, padėti jau veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams plėtoti veiklą, prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų, didinti jų veiklos konkurencingumą ir efektyvumą;
 2. teikti turizmo informacijos paslaugas, reprezentuoti Visagino savivaldybę, viešinti Visagino savivaldybės lankytinas vietas, turizmo paslaugas.

Veiklos sritys: paslaugos verslui, turizmo informavimo paslaugos.

Siekdama savo tikslų, Įstaiga vykdo tokias veiklas:

 1. kaupia ir skleidžia informaciją apie verslo sąlygas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, propaguoja pažangias ekonomikos idėjas visuomenėje;
 2. teikia verslo informacijos, patalpų nuomos ir konsultacijų, mokymų paslaugas, rengia verslininkų kvalifikacijos kėlimo kursus ir seminarus;
 3. tarpininkauja užmezgant kontaktus tarp potencialių verslo partnerių, konsultuoja ir rengia verslo plėtros ir investicinius projektus;
 4. skatina naujų darbo vietų kūrimą bei padeda veikiančioms įmonėms plėtoti savo veiklą;
 5. siekia, kad kuo daugiau inkubuojamų ūkio subjektų pasiektų spartų augimą pirmais veiklos metais, įsigytų pakankamai išteklių ir įgytų patirties plėtoti savo verslą palikus verslo inkubatorių;
 6. skatina naujų technologijų ir mokslo naujovių įdiegimą versle, inicijuoja inovacinių projektų komercializavimą;
 7. padeda pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą verslo inkubatoriaus veiklai;
 8. užmezga ir palaiko ryšius su Lietuvos, kitų valstybių verslo inkubatoriais ir verslininkų organizacijomis bei dalyvauja jų organizuojamuose renginiuose;
 9. populiarina Visagino savivaldybę Lietuvoje ir užsienyje, kuria patrauklų ir svetingą savivaldybės įvaizdį, dalyvauja kuriant turizmo ir verslo informacines sistemas;
 10. renka, kaupia ir teikia informaciją apie Visagino savivaldybės teritorijoje teikiamas turizmo paslaugas, apie veikiančias turizmo / apgyvendinimo / maitinimo srityje įmones, apie lankomus objektus ir vietoves;
 11. rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas, objektus, vietoves, turistines trasas ir maršrutus;
 12. tvarko, kaupia ir atnaujina savivaldybės teritorijoje esančius turizmo išteklius ir turizmo paslaugų tiekėjų duomenis bei tiekia šią informaciją Nacionalinei turizmo informacijos sistemai;
 13. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su Lietuvos ir užsienio kultūros, turizmo informaciniais centrais, muziejais, kelionių agentūromis, koncertinėmis organizacijomis, meno kolektyvais, kūrybinėmis ir sporto organizacijomis;
 14. dalyvauja įvairiose respublikinėse ir tarptautinėse turizmo plėtros programose, projektuose;
 15. organizuoja prekybą suvenyrais ir leidiniais;
 16. vykdo edukacinę veiklą turizmo paslaugų teikimo ir plėtros temomis;
 17. rengia turizmo maršrutus ir turizmo projektus;
 18. tarpininkauja užmezgant kontaktus tarp potencialių turizmo partnerių, konsultuoja ir rengia turizmo plėtos ir investicinius projektus;
 19. vykdo kitas turizmą ir verslumą skatinančias priemones bei teisės aktais neuždraustą veiklą, susijusią su verslo inkubatoriaus tikslų ir uždavinių įgyvendinimu.
Savo tikslams pasiekti Įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine veikla

Tel. (8 386) 70 160

VšĮ IAE regiono verslo ir
turizmo informacijos centras
Taikos pr. 7, LT-31107 Visaginas